Rýchle hľadanie

Obchodné podmienky

 

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) vydáva Ing. Karol Sedaj KAROLA Osloboditelov 5/10, Malý Krtíš  (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci")

 

ako predávajúci ďalej uvedených produktov pre stanovenie predpokladov, podmienok a náležitostí k príprave a realizácii svojich obchodov.

 

 1. Každý, kto potvrdí svojim podpisom, či už pod textom podmienok alebo na akomkoľvek inom dokumente alebo akoukoľvek inou formou, že je s týmito podmienkami upovedomený, zároveň prehlasuje, že podmienky bezo zbytku v platnom znení akceptuje.
 2. Tieto podmienky platia aj v prípade, že prevádzkovateľ Ing. Karol Sedaj KAROLA zjedná s inou osobou zvláštne podmienky pre nadštandardné dodávky, a to podporné pre veci zvláštnymi podmienkami výslovne nedohodnuté. V prípade odlišných písomných dojednaní platí dojednanie zvláštnych podmienok.

I. Použité pojmy a termíny

 1. Kupujúcim je osoba, ktorá v súlade s týmito podmienkami vystaví predávajúcemu Ing. Karol Sedaj KAROLA objednávku.
 2. Plnením sa rozumie tovar dodávaný predávajúcim v súlade s jej predmetom podnikania.
 3. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené v cenníku, alebo katalógu predávajúceho názvom, opatrené cenou a prípadne objednávkovým číslom. Špecifikácia tovaru sa čo do množstva a druhu vždy uvádza na ďalej popísaných dokladoch.
 4. Nadštandardným tovarom sa rozumie tovar neuvedený v cenníku, (prípadne uvedený v cenníku s poznámkou „iba na objednávku“), ktorý predávajuci Mgr. Karol Šedaj dodáva podľa zvláštnych ustanovení týchto obchodných podmienok.
 5. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vystavený voči Spoločnosti Ing. Karol Sedaj KAROLA s cieľom obdržať od neho plnenie.
  Podstatnými náležitosťami objednávky sú tieto údaje:
  a) Meno a priezvisko, prípadne firma kupujúceho
  b) bydlisko, prípadne sídlo kupujúceho
  c) dodacia a fakturačná adresa, ak sú odlišné od bydliska alebo sídla kupujúceho
  d) IČO a DIČ kupujúceho
  e) bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho
  f) druh tovaru a jeho množstvo
  g) označenie tovaru podľa položiek cenníka spoločnosti  Ing. Karol Sedaj KAROLA

h) podpis kupujúceho, prípadne štatutárneho alebo splnomocneného či v bežnom obchodnom styku oprávneného pracovníka kupujúceho, ktorý je oprávnený podľa kúpnej zmluvy objednávať, vrátane vypísania jeho mena
i) údaj o zápise do obchodného registra vrátane registračného čísla tohoto zápisu, pokiaľ je kupujúci v obchodnom registri zapísaný

Objednávku, ktorá nesplňuje podstatné náležitosti, je predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA oprávnený odmietnuť alebo vrátiť objednávateľovi k doplneniu a poskytnúť mu k tomu primeranú lehotu. Jej uplynutie bez opravy má za následok, že sa na objednávku pozerá, ako keby nebola nikdy doručená.

Predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA si vyhradzuje právo kedykoľvek preveriť oprávnenosť objednávky hlavne spätným telefonickým overením totožnosti osoby, ktorá uskutočnila telefonickú objednávku, alebo overením podpisu na faxovej alebo inej písomnej objednávke s podpisovým vzorom doloženým kupujúcim.

V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, hlavne nesúladu údajov o osobách oprávnených objednávať tovar alebo nesúladu medzi podpisom na objednávke a podpisovým vzorom, je predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA oprávnený plnenie podľa objednávky odmietnuť.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Splnením predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA v súlade s objednávkou dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v plnom rozsahu. V prípade, že je objednávka vydaná predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA ako formulár či už v písomnej, elektronickej či inej podobe, uskutočňuje kupujúci objednávanie tovaru zásadne na tomto formulári.

 1. Dodávkou či splnením predávajucim Mgr. Karol Šedaj (ďalej len „dodávka“) je okamih predania tovaru kupujúcemu alebo prvému prepravcovi. Čiastočné plnenie je prípustné a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť, pokiaľ nie je kúpnou zmluvou stanovené inak.
 2. Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerující k uplatneniu práv zodpovednosti za vady tovaru. Reklamácia musí byť učinená v súlade s Reklamačným poriadkom predajcu  Ing. Karol Sedaj KAROLA, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok.
 3. Faktúrou sa rozumie dokument popísaný v ustanovení čl. III podmienok.
 4. Termín splatnosti je den, ktorý určil predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA a ku ktorému musí byť kúpna cena vrátane DPH pripísaná na účet predávajuceho Ing. Karol Sedaj KAROLA alebo  uhradená v hotovosti.
 5. Predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLAj si vyhradzuje právo cenník ľubovoľne upravovať. Pri jednotlivej kúpe je rozhodujúca cena podľa cenníka platného v dobe vystavenia objednávky.
 6. Backorder je náhradné riešenie pre prípad, že predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA nemá v lehote požadovanej kupujúcim k plneniu potrebné množstvo objednaného tovaru k dispozícii. Znamená to, že predávajuci Mgr. Karol Šedaj po obdržaní takejto objednávky zaradí objednávateľa ako čakateľa na objednaný tovar a vedie jeho objednávku v evidencii. Ak nedôjde k splneniu predávajucim Mgr. Karol Šedaj v primeranej dodatočnej dobe, oznámi predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA kupujúcemu najbližší možný náhradný termín dodania, príp. navrhne zrušenie objednávky.

II. Dodacie podmienky

 1. Predmetom kúpi je tovar dodávaný predávajucim Ing. Karol Sedaj KAROLA. Výber tovaru prevedie kupujúci objednávkou podľa cenníka alebo obdobného podkladu za týmto účelom vydaného predávajucim Mgr. Karol Šedaj.
 2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tovar sa dodáva výhradne na základe objednávky kupujúceho. Objednávka se uskutoční písomnou formou, faxom, formou prenosu dát po sieti INTERNET alebo telefonicky. V prípade objednávky inou než písomnou formou si predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA vyhradzuje právo neposkytnúť plnenie bez dodatečného potvrdenia písomnou formou.
  Objednávku nadštandardného tovaru je objednávateľ povinný učiniť vždy v písomnej forme.
 3. Predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA je oprávnený odmietnuť bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho plnenia, pokiaľ by sa tým zaviazal k plneniu nemožnému, nevýhodnému alebo zjavne v rozpore s obvyklými pravidlami. Ďalej je oprávnený tak učiniť vždy, pokiaľ kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky predávajúcemu Ing. Karol Sedaj KAROLA splatné ku dňu vystavenia objednávky.
 4. To neplatí, pokiaľ sa jedná o nadštandardný tovar podľa odst. 4 čl. I podmienok.Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty. 
  Kupujúci berie na vedomie, že prepravca nie je povinný overovať súlad údajov uvedených v potvrdení s údajmi podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za dodržanie uvedeného postupu a správnosť vyznačených údajov. Kupujúci taktiež plne zodpovedá za to, že tovar bol prevzatý osobou oprávnenou k prevzatiu podľa vyššie uvedených ustanovení. V prípade, že neskôr dôjde k akýmkoľvek pochybnostiam o dodávke z dôvodu nejasného alebo nepresného označenia kupujúceho na dodacích dokladoch, považuje sa dodávka za riadne prevedenú a kupujúcim prevzatú.
 5. Pokiaľ kupujúci neoznámi inú adresu k prevedeniu dodávky predávajucemu Ing. Karol Sedaj KAROLA platí, že miestom dodania je sídlo kupujúceho. V prípade uvedenia viacerých adries predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA môže splniť dodávku predaním na akejkoľvek z týchto adries, pokiaľ nie je objednávkou kupujúceho miesto dodania presne špecifikované. Taktiež platí aj v prípade, že objednávkou sice miesto špecifikované je, ale provedenie dodávky na uvedenú adresu sa ukázalo byť nemožným alebo značne obtiažnym.
 6. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne informovať predávajuceho Ing. Karol Sedaj KAROLA o akýchkoľvek zmenách v osobách oprávnených k prevzatiu tovaru a podpisu prepravných (dodacích) dokladov, rovnako ako o zmenách adries určených k prevedeniu dodávky. Porušenie tejto povinnosti nemôže byť dôvodom pre spochybnenie prevzatia dodávky kupujúcim a zbavuje predávajuceho Mgr. Karola Šedaja akejkoľvek zodpovednosti z omeškania alebo za škodu.

 

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena je stanovená cenníkom a je vždy vyznačená pre príslušný druh tovaru vo faktúre. Kúpna cena je cenou tovaru, balné a poštovné, príp. dopravné je účtované zvlášť, pokiaľ nie je kúpnou zmlouvou stanovené inak.
  Kupujúci je s cenníkom oboznámený.
 2. Cena je splatná v deň určený faktúrou. Ak nie je faktúrou tento deň stanovený, nastáva splatnosť 14. dňom od uskutočnenia dodávky (dátumu zdaniteľného plnenia).
 3. Faktúra je platobný doklad a daňový doklad, ktorý obsahuje:
  a) meno a priezvisko, príp. firmu kupujúceho
  b) sídlo alebo miesto podnikánia kupujúceho
  c) IČO a DIČ kupujúceho
  e) dátum vystavenia a dátum uskutečnenia zdaniteľneho plnenia
  f) dátum splatnosti
  g) označenie tovaru, jeho množstvo a jednotkové ceny, pokiaľ sa nejedná o zbernú faktúru
  h) uvedenie celkovej čiastky k úhrade
 4. Ak sa kupující omešká so zaplatením kúpnej ceny jednotlivej dodávky, je predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA oprávnený od neho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej čiastky denne po dobu prvých 30 dní omeškania. Ak trvá meškanie kupujúceho dlhšie než 30 dní, je predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA  oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej kúpnej ceny a je taktiež oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa považuje taktiež okamih prevzatia faxovej správy alebo elektronickej pošty na zaridení kupujúceho.
  Strany sú v takomto prípade povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu Spoločnosti predávajuceho Ing. Karol Sedaj KAROLA alebo po dohode s ňou a deje se na vlastné náklady a nebezpečie kupujúceho.

IV. Práva zodpovednosti za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti strán pri uplatňovaní práv kupujúceho zodpovednosti za závady sú upravené Reklamačným poriadkom predávajuceho Ing. Karol Sedaj KAROLA, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok. Pre zverejnenie reklamačného poriadku alebo jeho zmien platí rovnaké ustanovenie o zverejnení týchto podmienok.
 2. Pokiaľ nie je cenníkom stanovené niečo iné, predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA poskytuje na všetok tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov od predania a prevzatia, pokiaľ nie je výrobcom poskytovaná záručná doba iná. Záručná doba začína plynúť dňom predania a prevzatia tovaru. V záruke riadne uplatnené vady sú riešené prednostne výmenou tovaru.
 3. Tovar odoslaný predávajúcemu ako dobierka nebude prebratý!
 4. Adresa pre vrátenie tovaru: Karol Sedaj, Osloboditelov 10,Maly Krtis 99001

V. Vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo do 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť tovar, ktorý omylom objednal, alebo mu bol nesprávne zaslaný avšak len za podmienky, že tovar je vrátený zjavne nepoužitý a nepoškodený, v nepoškodenom a neotvorenom obale.To neplatí, pokiaľ sa jedná o nadštandardný tovar podľa odst. 4 čl. I podmienok. Pri splnení uvedených podmienok predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA  zaväzuje tovar prevziať späť a vystaviť příslušným spôsobom upravenú faktúru alebo dobropis. Peniaze budú zaslané na účet kupujúceho do 14 kalendarnych dní. Ak predávajuci neuvedie číslo účtu pre vrátenie penazí, bude použita adresa zadaná pre doručenie tovaru.
 2. Tovar odoslaný predávajúcemu ako dobierka nebude prebratý!
 3. Adresa pre vrátenie tovaru: Karol Sedaj, Osloboditelov 10,Maly Krtis 99001

VI. Zvláštne ustanovenie o nadštandardnom tovare a nadštandardných službách

 1. Nadštandardný tovar sa dodáva výhradne na základe zvláštnej písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy. Na výzvu predávajuceho Ing. Karol Sedaj KAROLA k zaplateniu finančnej zálohy je kupujúci povinný jú zložiť následne po potvrdení objednávky a vystavení zálohovej faktúry na účet predávajuceho Tovar odoslaný predávajúcemu ako dobierka nebude prebratý!. Záloha bude odrátaná v konečnej faktúre z celkovej ceny objednaného tovaru.
 2. Predávajuci Tovar odoslaný predávajúcemu ako dobierka nebude prebratý! môže celkom podľa svojho voľného a výhradného uváženia vydať špeciálni cenník pre jednotlivých kupujúcich alebo skupiny kupujúcich. Kritériá určenia cien predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA.jTovar odoslaný predávajúcemu ako dobierka nebude prebratý!. Podmienkou platnosti špeciálneho cenníka je uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej prílohou a neoddeliteľnou súčasťou sa špeciálny cenník stane.

VII. Ostatné ustanovenia

 1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim prechádza na neho zodpovednosť za náhodné poškodenie či stratu tovaru.
 2. Predávajuci Ing. Karol Sedaj KAROLA je oprávnený odstúpiť od akejkoľvek kúpnej zmluvy okrem ostatných prípadov uvedených v podmienkach, rovnako v prípade, že kupujúci zakúpil tovar, ku ktorému má Spoločnosť Ing. Karol Sedaj KAROLA exkluzívne distribučné práva, od inej osoby než od Spoločnosti Mgr. Karol Šedaj alebo spoločnosti poverenej predajom tohoto tovaru spoločnosťou Mgr. Karol Šedaj.
 3. Strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti
  s plnením povinností podľa týchto podmienok predovšetkým dohodou.
  Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov, sa tiež riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, budú rozhodované v súdnom konaní podľa platných zákonov SR.
 4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich podpisom osobou k tomu oprávnenou za predávajuceho To neplatí, pokiaľ sa jedná o nadštandardný tovar podľa odst. 4 čl. I podmienok.. V prípade ich zverejnenia na internetovej stránke predávajuceho To neplatí, pokiaľ sa jedná o nadštandardný tovar podľa odst. 4 čl. I podmienok. nadobúdajú účinnosť 2. dňom po zverejnení. Novšie podmienky rušia podmienky vydané skôr. Právne vzťahy založené na základe podmienok sa posudzujú vždy podľa podmienok platných v dobe vzniku právneho vzťahu.

Vyhľadanie podľa motocykla

Katalóg podľa výrobkov

Reklamné bannery

Doba do uzávierky objednávok

Slovenská pošta: 19 hodín 29 minút

Osobné nastavenie podvozku

Personal suspension settings

Celý obsah tohoto webu je chránený autorským zákonom.a jeho kopírovanie bude trestne stíhané.